LA SIESTA INGATLANIRODA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 

Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint

 

 

Az oldal üzemeltetője: La Siesta Ingatlan Kft.

 

A La Siesta Ingatlan Kft. a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, Igazgatási és Hatósági Főosztály C01497/2016. sorszámon nyilvántartásba vett ingatlanközvetítő/ingatlanvagyon értékelő.

 

Az üzemeltető adatai:

 

Név: La Siesta Ingatlan kft

Székhely : 1039 Budapest, Szépvölgyi út 57-61.

Tel: 0620/5550550

 

Web: lasiestaingatlan.hu

Facebook: facebook.com/lasiestaingatlan

 

Adatvédelmi kapcsolattartó Tamási Péter, e-mail: tamasi.peter@lasiestaingatlan.hu

Adatkezelési sz: NAIH 133880/2017, 133879/2017, 133878/2017

 

 

 

 

 1. Bevezetés

 

A La Siesta Ingatlan Kft. mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),

 

 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (Általános Adatvédelmi Rendelet),

 

 • évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

 

 • évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 

 • évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

 

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

 

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.

 

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.

 

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

adattovábbítás: az adat  meghatározott  harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele (azaz: az adatok átadása);

 

nyilvánosságra  hozatal:   az   adat   bárki   számára   történő   hozzáférhetővé   tétele,   például:

megjelentetés az interneten;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 1. ALAPELVEK A La Siesta Ingatlan Kft. ADATKEZELÉSE SORÁN

 

A személyes adatok La Siesta Ingatlan Kft. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. §

 

 • a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások) vagy az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-

 

átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

 

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi C XXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

 

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a TAMTEX MODA Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

III. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A    személyes     adatai     szerverünkön     tárolásra     kerülnek.     A     tárhely     szolgáltatást

adatfeldolgozóként, a      Tárhelypark                 Kft.          (székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24. Telefon: +36 1 7004140 e-mail: info@tarhelypark.hu) végzi.

 

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 

Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

 

 1. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

 

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

 

 • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a La Siesta Ingatlan Kft. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

 

 • Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a La Siesta Ingatlan Kft. honlapján az alábbi feltételekkel. A La Siesta Ingatlan Kft. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg a megrendelő hirdetésfelvételi űrlapon az érintett kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.

 

 • Hírlevél szolgáltatás: az La Siesta Ingatlan Kft. honlapján hírlevél szolgáltatást nem nyújt.

 

 • eDM levelek: a La Siesta Ingatlan Kft. ilyen szolgáltatást nem nyújt.

 

 • Segítő szolgáltatások: az La Siesta Ingatlan Kft. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt. Így az ingatlan eladással kapcsolatos információk, kapcsolatba lépés lehetőségei a referensekkel. Segítő szolgáltatások ingyenesek.

 

 

 • Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése: a La Siesta Ingatlan Kft. belső nyilvántartás alapján nem készít ingatlanpiaci elemzéseket.

 

 • Álláshirdetés: A La Siesta Ingatlan Kft. facebook oldalán lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül.

 

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

 

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés

Adatkezelés időtartama

 

jogalapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

családi és utónév, születési

Ingatlanközvetítésre,

Infotv. 5. §

A megbízás teljesítésétől

 

 

családi és utónév,

ill. értékbecslésre

(1) bek. b)

vagy megszűnésétől

 

 

állampolgárság,

szóló megbízás

pont

számított 8 évig

 

 

születési hely és idő,

teljesítése,

(kötelező

 

 

 

anyja születési neve,

tájékoztatás, az eladó

adatkezelés)

 

 

Ingatlan

lakcíme, ennek hiányában

és a vevő közötti

Pmtv. 7-9. §

 

 

tulajdonos

tartózkodási helye, azonosító

kapcsolat

 

 

 

(eladó)

okmányának típusa és száma

létrehozása, az

Infotv. 5. §

 

 

 

 

adásvételi szerződés

(1) bek. a)

 

 

 

 

megkötésének

pont

 

 

 

 

elősegítése, a Pmtv.

(önkéntes

 

 

 

 

szerinti ügyfél-

hozzájárulás)

 

 

 

 

átvilágítás elvégzése

 

 

 

 

adóazonosító jel, személyi

Ingatlanközvetítésre,

Infotv. 5. §

Az adatrögzítéstől

 

 

azonosító jel, bankszámla

ill. értékbecslésre

(1) bek. a)

számított legfeljebb 5 évig,

 

 

szám, telefonszám, e-mail

szóló megbízás

pont

vagy ha ez hosszabb, akkor

 

 

cím

teljesítése,

(önkéntes

a megbízás

 

 

 

tájékoztatás, az eladó

hozzájárulás)

teljesítésétől/megszűnésétől

 

 

Az ingatlan következő

és a vevő közötti

 

számított 5 évig.

 

 

adatai: eladó ingatlan címe

kapcsolat

 

 

 

 

és helyrajzi száma, ingatlan

létrehozása, az

 

A statisztikai és

 

 

jellege (pl. családi ház,

adásvételi szerződés

 

értékbecslési célból kezelt

 

 

társasház, telek), vételár,

megkötésének

 

adatokat az érintett

 

 

eladás időpontja, építés éve,

elősegítése.

 

hozzájárulásának

 

Ingatlan

fekvés (belterület,

Az Adatkezelő

 

visszavonásáig, de

 

külterület), építési állapot

esetleges

 

legfeljebb az

 

tulajdonos

 

(pl. új, újszerű, felújított,

jogérvényesítésének

 

adatrögzítéstől számított 10

 

(eladó)

 

használt, felújítandó,

elősegítése.

 

évig.

 

 

 

 

bontandó), telek területe és

 

 

 

 

 

belső terület (hasznos

Az ingatlan

 

 

 

 

alapterület), építési mód,

adatainak statisztikai

 

 

 

 

komfortfokozat, fűtési mód,

és értékesítési

 

 

 

 

szobaszám, ingatlan

adatbázis képzés és

 

 

 

 

külső/belső állapota,

értékbecslés céljára

 

 

 

 

ingatlanról készült

való felhasználása,

 

 

 

 

fényképfelvételek, alaprajz.

kivéve: ügyfél neve,

 

 

 

 

Szükséghez képest az

házszám.

 

 

 

 

az ingatlan egyéb

 

 

 

 

 

tulajdonságai és műszaki adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

családi és utónév, születési

Ingatlanközvetítésre

Infotv. 5. §

Az adatrögzítéstől

 

családi és utónév,

szóló megbízás

(1) bek. b)

számított 8 évig

 

állampolgárság,

teljesítése,

pont

 

 

születési hely és idő,

tájékoztatás, az eladó

(kötelező

 

 

anyja születési neve,

és a vevő közötti

adatkezelés)

 

Vevő,

lakcíme, ennek hiányában

kapcsolat

Pmtv. 7-9. §

 

tartózkodási helye, azonosító

létrehozása, az

 

 

ajánlattevő

 

 

okmányának típusa és száma

adásvételi szerződés

Infotv. 5. §

 

 

 

 

 

megkötésének

(1) bek. a)

 

 

 

elősegítése, a Pmtv.

pont

 

 

 

szerinti ügyfél-

(önkéntes

 

 

 

átvilágítás elvégzése

hozzájárulás)

 

 

 

 

 

 

 

adóazonosító jel, személyi

Ingatlanközvetítésre

Infotv. 5. §

Az adatrögzítéstől

 

azonosító jel, telefonszám,

szóló megbízás

(1) bek. a)

számított legfeljebb 5 évig

 

e-mail cím

teljesítése,

pont

 

 

 

tájékoztatás, az eladó

(önkéntes

 

Vevő,

 

és a vevő közötti

hozzájárulás)

 

ajánlattevő

 

kapcsolat

 

 

 

 

létrehozása, az

 

 

 

 

adásvételi szerződés

 

 

 

 

megkötésének

 

 

 

 

elősegítése

 

 

 

Név, anyja neve, lakcím,

Ingatlanközvetítésre

Infotv. 5. §

Az adatrögzítéstől

 

telefonszám, e-mail cím

szóló megbízás

(1) bek. a)

számított legfeljebb 5 évig

 

 

teljesítése,

pont

 

 

 

tájékoztatás, az eladó

(önkéntes

 

Megtekintő

 

és a vevő közötti

hozzájárulás)

 

 

kapcsolat

 

 

 

 

 

 

 

 

létrehozása, az

 

 

 

 

Adatkezelő esetleges

 

 

 

 

jogérvényesítésének

 

 

 

 

elősegítése

 

 

 

Név; telefonszám; e-mail

Tájékoztatás,

Infotv. 5. §

Az adatrögzítéstől

 

cím; keresett ingatlannal

érdeklődő

(1) bek. a)

számított legfeljebb 3 évig,

 

kapcsolatos információk:

megkeresésére való

pont

ismételt érdeklődés esetén

Egyéb

jellege, elhelyezkedése

válaszadás, az eladó

(önkéntes

az újabb megkereséstől

érdeklődő,

(város/kerület), terület

és a vevő közötti

hozzájárulás)

számított legfeljebb 3 évig

vevőjelölt

szobaszám, emelet, fűtési

kapcsolat létrehozása

 

 

 

mód,

 

 

 

 

legalacsonyabb/legmagasabb

 

 

 

 

ár

 

 

 

 

 

Név, e-mail cím,

Hirdetési szolgáltatás

Infotv. 5. §

A megadott adatok közül a

 

telefonszám

nyújtása az

(1) bek. a)

nevet, e-mail címet,

 

Az ingatlan adatai: ingatlan

Adatkezelő

pont

telefonszámot, a házszámot

 

fekvése (település, kerület,

honlapján.

(önkéntes

az Adatkezelő legfeljebb az

 

közterület neve, emelet),

 

hozzájárulás)

adatrögzítéstől számított 5

 

ingatlan jellege, építés éve,

 

 

évig.

 

tájolás, kilátás, építési

 

 

 

Hirdető

állapot, alapterület,

 

 

Az ingatlan fent fel nem

telekterület, belmagasság,

 

 

sorolt adatait az Adatkezelő

 

 

 

építési mód, komfortfokozat,

 

 

 

 

fűtési mód, szobaszám,

 

 

 az érintett

 

parkolási lehetőség, irányár,

 

 

hozzájárulásának

 

fényképfelvételek, hirdetés

 

 

 visszavonásáig, de

 

szövege.

 

 

legkésőbb az

 

 

 

 

adatrögzítéstől számított 10

 

 

 

 

évig.

 

NINCS

 

 

 

Hírlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

feliratkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINCS

 

 

 

eDM levél

 

 

 

 

 

 

 

 

feliratkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatás jellegétől

A honlapon nyújtott

Infotv. 5. §

A szolgáltatás

 

függően,

segítő szolgáltatások

(1) bek. a)

teljesítéséhez szükséges

 

 

nyújtása, szükség

pont

ideig

 

 

esetén e-mailes vagy

(önkéntes

 

 

 

telefonos

hozzájárulás)

 

Segítő

 

kapcsolatfelvétel,

 

 

szolgáltatás

 

tájékoztatás.

 

 

igénybe

 

 

 

 

vevője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkezésben

Álláspályázatok

Infotv. 5. §

Az álláspályázat

 

megadandó: név, e-mail cím,

elbírálása, személyes

(1) bek. a)

elbírálásától számított 3

 

telefonszám.

állásinterjú

pont

évig.

 

 

egyeztetése, álláshely

(önkéntes

 

Álláshirdetésre

A jelentkező által

betöltése

hozzájárulás)

 

jelentkező

esetlegesen magadott:

 

 

 

 

lakcím, születési hely, idő,

 

 

 

 

anyja neve, iskolai

 

 

 

 

végzettség, előző

 

 

 

 

munkahely(ek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban használt fogalmak:

 

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

 

Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

 

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette

 

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából.

 

Hirdető: olyan érintett, aki az La Siesta Ingatlan Kft.  hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

 

Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

 

eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki a La Siesta Ingatlan Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.

 

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

 

Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.

 

 1. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az ingatlanok adatait a La Siesta Ingatlan Kft. nem osztja meg senkivel.

 

 

 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

 

 

III. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A www.lasiestaingatlan.hu weboldalának tárhelyét és szerverét a Tárhelypark Kft. biztosítja, így az itt tárolt adatok tekintetében külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 

Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

 

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságát a La Siesta Ingatlan Kft. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A La Siesta Ingatlan Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

 

 

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 

 1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

 

 1. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.

 

 1. Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a La Siesta Ingatlan Kft.

 

 

 1. Az érintett személyes adatait akkor is törli a La Siesta Ingatlan Kft.,ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

 1. A Szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a La Siesta Ingatlan Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
 2. Törlés helyett a. La Siesta Ingatlan Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a La Siesta Ingatlan Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
 3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

 

 

 

 1. A La Siesta Ingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A La Siesta Ingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A La Siesta Ingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A La Siesta Ingatlan Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-

 

helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settin gs_manager07.html (angol nyelven).

 

 

 1. Tájékoztatás

 

 

 1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a La Siesta Ingatlan Kft. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken.

 

 1. A La Siesta Ingatlan Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

 

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a La Siesta Ingatlan Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

 

 1. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

 1. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 

 1. Ha a La Siesta Ingatlan Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 

 

 1. Igény bejelentése a La Siesta Ingatlan Kft.-nél

 

 

 1. A La Siesta Ingatlan Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A La Siesta Ingatlan Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

 1. Tekintettel arra, hogy az érintett fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintett fiókon keresztül benyújtott igényeket a La Siesta Ingatlan Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti.

 

 1. Amennyiben a La Siesta Ingatlan Kft. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a La Siesta Ingatlan Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a La Siesta Ingatlan Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a La Siesta Ingatlan Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta az érintetti minőségét.

 

 1. Amennyiben a La Siesta Ingatlan Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

 

 1. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.